„Torba Miłosierdzia”

tm

 

torba-2

Przedświąteczna zbiórka żywności „Tora Miłosierdzia” organizowana w parafii dwa razy w roku, przed świętami Wielkanocnymi oraz Bożonarodzeniowymi. Akcja dedykowana jest dla mniejszych parafii, gdzie nie mam dużych sklepów, typu: „Biedronka”, „Topaz”, „Stokrotka”, „PSS Społem”, „Carlos”, „Carrefour” itp., której alternatywą jest ogólnopolska zbiórka żywności „Tak Pomagam”.

Za indywidualną zgodą właścicieli sklepików lokalnych wolontariusze zbierają artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, tj.: mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbata, słodycze oraz konserwy mięsne i rybne, a także środki czystości, z których przygotowują świąteczne posiłki i paczki dla osób ubogich z terenu własnej parafii. W akcję można włączyć również wiernych w parafii, którzy mogą przynosić żywność bezpośrednio do parafii.

 UWAGA: Jeżeli zbiórka prowadzona jest w mniejszych sklepach lokalnych, osiedlowych (poza terenem parafii) wówczas zbiórka taka zalicza się do „zbiórki publicznej” i należy ją zgłosić na zasadach obowiązujących w przepisach prawnych. Natomiast zbiórka prowadzona na terenie parafii nie wymaga takiej zgody.

CO TO JEST ZBIÓRKA PUBLICZNA!

Jako koordynator musisz wiedzieć, co to jest zbiórka publiczna.
Zbiórka publiczna w myśl ustawowej definicji (Ustawy z dnia 15 mar ca 1933 r. o zbiórkach publicznych) to wszelkie zbieranie w miejscu publicznym ofiar w gotówce lu b w naturze na ściśle określony cel. Organizator, aby móc przeprowadzić zbiórkę publiczną, mus i posiadać zgodę na jej organizację uzyskaną od właściwego organu (wójta gminy, prezydenta miasta , starosty, marszałka województwa, MSWiA), w zależności od zasięgu przeprowadzanej zbiórki (gmina, powiat, województwo, cały kraj). Na podstawie zgody organizator jest zobowiązany do sprawozdania np.: ilości żywności zebranej podczas zbiórki oraz sposobu jej rozdysponowania prze z organ, który wydał zgodę na organizację zbiórki. Aby przeprowadzić zbiórkę żywności w szkole, firmie oraz na terenie parafii (kościoła), nie jest potrzebna formalna zgoda od organu wydającego takie decyzje administracyjne gdyż , nie jest to przestrzeń publiczna w myśl Usta wy o zbiórkach publicznych.
Jeżeli prowadzimy więc zbiórkę na terenie parafii nie wychodząc poza jej teren – nie musimy jej zgłaszać organom nadrzędnym!
Jeżeli prowadzimy więc zbiórkę poza terenem parafii (nawet w małym lokalnym sklepiku) wówczas potrzebujemy zgody na jej prowadzenie od właściwego organu (wójta gminy, prezydenta miasta , starosty, marszałka województwa, MSWiA).

JAK ZGŁOSIĆ PUBLICZNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI?

Dotyczy zbiórek żywności prowadzonych poza terenem mniejszych parafii w sklepach lokalnych!

  1. Uzgodnić wcześniej wszelkie szczegóły dotyczące planowanej zbiórki żywności na terenie sklepu z właścicielami  i uzyskać zgodę na przeprowadzenie takiej akcji. Spisać podstawowe dane sklepu oraz  dane właścicieli w celu uzyskania zgody we właściwym organie (wójta gminy, prezydenta miasta , starosty, marszałka województwa, MSWiA).
  2. Jeżeli mamy już zawarte zgody przeprowadzenia zbiórki żywności w sklepach lokalnych należy zgłosić się do  w/w instytucji i poprać odpowiednie dokumenty zgłoszenia zbiórki publicznej.
  3. Przygotować zbiórkę pod względem organizacyjnym.

Dane kontaktowe organizatora:

Organizator: Parafia lub inna organizacja zgłaszająca zbiórkę publiczną (Caritas Diecezji Siedleckiej \ Bank Żywności itp.)
Osoba odpowiedzialna: Proboszcz, Koordynator parafialny, PZC bądź inna grupa wyznaczona przez Księdza Proboszcza.

 JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM AKCJI? 

Po pierwsze: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZBIÓRCE!

Należy zgłosić chęć zorganizowania we własnej parafii zbiórki żywności proboszczowi bądź koordynatorowi parafialnemu, jednocześnie proboszcz czy koordynator może sam zainicjować tą akcję w parafii (początek lutego / początek listopada).

Po drugie: PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PRZEPROWADZENIA AKCJI!

Następnie należy przygotować miejsce składowania i dystrybucji żywności, ustalić skład oraz dyżury wolontariuszy biorących udział w akcji itp.

Po trzecie: ORGANIZACJA PRZEBIEGU AKCJI!

Przygotować „ogłoszenie” dla wspólnoty parafialnej, a także zamieścić ogłoszenia na stronie internetowej parafii, czy w gablotach parafialnych. Parafia może również przygotować we własnym zakresie ulotki, czy plakaty informujące o akcji.

 

Oto przykładowe ogłoszenie:

tm2

 

 


JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ W CZASIE TRWANIA AKCJI?

Po pierwsze: POINFORMOWANIE WŁAŚCICIELI SKLEPÓW O ROZPOCZĘCIU AKCJI!

Przed rozpoczęciem zbiórki najczęściej osoba odpowiedzialne za poszczególne zespoły wolontariuszy udaje się do kierownictwa sklepu w celu poinformowania o przybyciu zespołu i możliwości rozpoczęcia zbiórki.

Należy poprosić o pozwolenie zamieszczeni na czas trwania akcji plakatu informacyjnego (jednego na drzwiach/witrynie, drugiego na koszu, w którym zbierana będzie żywność).

Po drugie: INFORMOWANIE DARCZYŃCÓW O PROWADZONEJ ZBIÓRCE!

W trakcie trwania zbiórki wolontariusze zachęcają klientów do udziału w zbiórce żywności, poprzez krótką informację o prowadzonej akcji oraz poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych, bądź zachętę słowną.

Po trzecie: DBANIE O KULTURĘ I PORZĄDEK W CZASIE TRWANIA AKCJI!

Należy pamiętać o kilku ważnych zasadach podczas zbiórki:

– sprzątania na bieżąco pozostawionych ulotek przez klientów na terenie sklepu, a w szczególności w koszach;

– systematycznie układać ofiarowaną żywność w pudełka tekturowa najczęściej dostępne nieodpłatnie w sklepie;

– pamiętaniu o uśmiechu i podziękowaniu darczyńcom za przekazane dary;

– po odbytym dyżurze zespół wolontariuszy może opuścić stanowisko po przekazaniu obowiązków następnemu zespołowi;

– ostatni zespół w danym dniu opuszcza miejsce zbiórki dopiero po przybyciu koordynatora zbiórki;

– po każdym dniu zbiórki opiekun grupy informuje o zakończeniu akcji oraz dziękuje z umożliwienie przeprowadzenia akcji;

– przetransportowanie zebranej żywości do punktów docelowych.

Po czwarte: ZAKOŃCZENIE AKCJI!

Po zakończeniu akcji zbiórki żywności zespół osób odpowiedzialnych za realizację akcji na terenie parafii dokonuje zliczenia wszystkich zebranych artykułów wg ich masy.

Informacje o zebranych artykułach spożywczych czy też środkach czystości,  liczbie wolontariuszy, należy uwzględnić w parafialnym sprawozdaniu oraz poinformować drogą elektroniczną Caritas Diecezji Siedleckiej przesyłając sprawozdania z przeprowadzonej akcji na adres: koordynator.parafie@caritas.pl

Po piąte: PODSUMOWANIE AKCJI!

Po dokonaniu podsumowania całej akcji Parafialny Zespół Caritas przygotuje podziękowanie, które zostanie skierowane do wiernych w ramach niedzielnych ogłoszeń i wywieszone w parafialnej gablocie, bądź stronie internetowej.

Akcje i kampanie parafialne często są alternatywą do większych, ogólnopolskich akcji i kampanii przeprowadzanych w większych parafiach i miejscowościach. Są one jedynie przykładem działań, jakie mogą podjąć parafie znajdujące się w mniejszych miejscowościach czy wioskach. Jednocześnie mogą być zbliżony, bądź innych charakter działania dopasowany do możliwości i zasobów konkretnej parafii.