Informator

BIULETYN 2018

headerx200

 „Miłosierni czynem/słowem/modlitwą

DIECEZJA SIEDLECKA

DIECEZJA

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

 

I. KIM JEST PARAFIALNY KOORDYNATOR DZIEŁ MIŁOSIERDZIA:

Parafialny Koordynator Dzieł Miłosierdzia

PARAFIALNY KOORDYNATOR DZIEŁ MIŁOSIERDZIA to  osoba świecka powołana przez Księdza Proboszcza w parafii na terenie Diecezji Siedleckiej wchodząca w skład Rady Parafialnej. Koordynator jest osobą inicjująca i koordynująca  działania podejmowane w parafii jak i poza nią w trzech wymiarach:

CZYNU, SŁOWA I MODLITWY

Koordynator to osoba powołana do szerzenia dzieł miłosierdzia w parafii, która nadzoruje i koordynuje wszelkie działania charytatywne. Koordynator we współpracy  z Księdzem Proboszczem, Radą Duszpasterską, Kapłanami, Liderami, osobami odpowiedzialnymi za poszczególne koła, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje i inne grup działające na terenie parafii i poza nią buduje relacje na płaszczyźnie wspólnych dążeń i działań jakimi są „Dzieła Miłosierdzia” w trzech wymiarach: czynu, słowa i modlitwy.

Koordynator  przejmuje  więc „stery” wszelkich działań, które niosą przesłanie miłosierdzia,  nadaje  pewien kierunek  jako wspólnoty odpowiedzialnej za potrzeby materialne i duchowe parafian z ukierunkowaniem na dzieła miłosierdzia.

Zadaniem Koordynatora jest także podzielenie się doświadczeniami i działaniami jakie  zostały podjęte w parafii na cyklicznych spotkaniach organizowanych przez  Diecezjalnego Koordynatora Dzieł Miłosierdzia.

W diecezji siedleckiej powołano 247  Parafialnych Koordynatorów.

II. MIŁOSIERNI CZYNEM:

PO PIERWSZE

Zaangażowanie parafian poprzez MODLITWĘ

Zaangażowanie  poprzez MODLITWY

Od czego zacząć?

Zgoda i błogosławieństwo Proboszcza

Modlitwa księdza proboszcza oraz grup i wspólnot istniejących w parafii – o ożywienie duchowe parafii i wzięcie współodpowiedzialności za posługę ludzi świeckich w parafii.

 „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5b)

Msze Święte – sprawowane w intencji odnowienia duchowego parafii minimum jeden raz w miesiącu (np.: w każdy pierwszy czwartek miesiąca)

w intencji: ożywienia duchowego parafii 

Adoracja – przylgnięcie do Jezusa Eucharystycznego, aby usłyszeć co On chce księdzu proboszczowi i parafianom powiedzieć.

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was” (Jk 4, 8a)

Inne formy modlitwy … – pokuta i jałmużna!

Zobacz >Więcej<

PO DRUGIE

Zaangażowanie parafian poprzez CZYN

Zaangażowanie  poprzez CZYN   

 1. Ogłoszenia parafialne – poinformować parafian o możliwości włączenia się w posługę na rzecz parafii
 2. Spotkanie organizacyjne  w parafii – zorganizowanie spotkań dla osób chętnych!

– zadanie dla Ks. Proboszcza i Koordynatora – poprowadzenie spotkania

– przestawić misję i zadania w jakie mogą włączyć się parafianie

– krótkie zapoznanie się z każdym uczestnikiem – w jaki sposób angażuje się w parafii,  za co jest odpowiedzialny (dotyczy osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy/wspólnoty), bądź w jaki sposób chciałby się zaangażować jeżeli jest po raz pierwszy

3. Ustalić czas i miejsce stałych spotkań rady i zaprosić na pierwsze „robocze spotkanie” wszystkich uczestników.  (Spotkania powinny odbywać się raz na 3 miesiące, bądź częściej, jeśli tego wymaga sytuacja.)

PO TRZECIE

Zaangażowanie poprzez DIAKONIĘ – POSŁUGĘ (praca całoroczna):

  POSŁUGA  (praca całoroczna):

Następnym krokiem  jest rozeznanie jakie mamy możliwości we własnej parafii i co możemy dla niej zrobić?

 1. Stałe spotkania – dbanie o systematyczność i stały rozwój formacyjny członków wspólnoty
 2. Stałe rozeznanie potrzeb w parafii
 •       Zacznij od siebie… co ja mogę dać parafii?
 •        Ilu jest kapłanów w parafii i za co są odpowiedzialni?
 •       Jakie wspólnoty, grupy, zespoły … działają w parafii?
 •       Jakie są potrzeby materialne i duchowe?
 •       Czym parafia może się dzielić z innymi parafiami?

Czyli wszystko, to co aktualnie dzieje się w parafii.


2. „NARZĘDZIA” DLA KOORDYNATORÓW

– Propozycja powołania „Parafialnej Rady Dzieł Miłosierdzia”

Co to jest Parafialna Rada Dzieł Miłosierdzia?

Parafialna Rada Dzieł Miłosierdzia” to zespołu doradczy i inicjatywny  w skład którego wchodzić osoby zarówno z Rady Parafialnej, Kapłani,  Liderzy, animatorzy, osoby odpowiedzialne za poszczególne koła, wspólnoty, stowarzyszenia i inne grupy działające na terenie parafii. Radę mogą również wspomagać osoby nie należące do jakikolwiek grup w parafii, a wyrażające chęć uczestnictwa i pomocy w realizowaniu podejmowanych działań.

Bardzo ważną zadaniem rady jest budowanie jedności pomiędzy wszystkimi grupami parafialnymi i nadawaniu pewnego kierunku zgodnego z misją Kościoła.

Czym zajmuje się rada?

 1. Wspólna modlitwa – podejmowanie wszelkich działań w duchu modlitwy i wspólnego formowania się
 2.  Miejsce zdefiniowania misji parafii – dzieł miłosierdzia w trzech wymiarach: czyny, słowa i modlitwy
 3. Inicjowanie dynamiki wiary w parafii – własne zaangażowanie
 4. Integracji społeczeństwa z Kościołem i Kościoła ze społeczeństwem
 5. Miejsce koordynowania działami miłosierdzia w parafii
 6. Analiza przeprowadzonych działań w parafii i wyciąganie wniosków
 7. Wspólne podejmowanie ważnych decyzji dla parafii
 8. Współpraca na polu diecezjalnym, czy ogólnopolskie
 9. Miejsce budowania prawdziwego braterstwa i jedności, wdrażania formacji duchowej i podejmowania ewangelizacji lokalnej

Czym rada nie jest?

 1. Nie jest radą opiekuńczą, ani punktem typowo informacyjnym, nie jest też miejscem realizowania akcji i kampanii – ma natomiast wspomagać, kierować i koordynować wszelkie działania miłosierdzia podejmowane w parafii.
 2.  Nie jest instytucją diecezjalną ani strukturą organizacyjną – jest propozycją do podejmowania dzieł miłosierdzia na polu parafii z innymi osobami, którym przyświeca ten sam cel niesienia dobra i podejmowania odpowiedzialności  i służby w Kościele na polu własnej parafii.
 3. Nie jest szkołą, która kształci i naucza, bo sama jest uczniem i potrzebuje prowadzenia, by móc służyć innym.
 4. Nie jest też środkiem do celu w pozyskaniu dóbr materialnych, lecz istotą jej jest pokazanie celowości działań, uczynienie świeckich współodpowiedzialnymi za Kościół, znalezienie własnego miejsca w budowaniu Królestwa Bożego już tu na ziemi poprzez parafię.

– Dobry przepływ informacji

Koordynatorzy Działań Charytatywnych we współpracy z Kapłanami  odpowiedzialni są za dobry przepływ informacji pomiędzy zespołami inicjującymi działania na „polu” miłosierdzia, a parafianami, poprzez:

 • Ogłoszenia parafialne
 • Tablicę /gablotę ogłoszeń
 • Gazetki parafialne/ulotki…
 • Strona internetowa…
 • Inne…

– Propozycja powołania „Diakonii Służby” w parafii

Tworzenie diakonii służby w parafii to propozycja budowania wzajemnej relacji we współpracy z kapłanami i świeckimi. Skierowana jest do wszystkich parafii, ponieważ we wszystkich parafiach ona funkcjonuje, lecz nie zawsze w sposób zorganizowany, czy uporządkowany.

Ponieważ każda wspólnota/grupa parafialna różnią się między sobą sposobem modlitwy, posługą, charyzmatem, wiekiem, płcią to jednak tworzy jedność w Chrystusie Jezusie. Zadaniem Kościoła jest trwanie w tej jedności, wzajemne ubogacanie się i służba jedni drugim, a wszystko w jedności i miłości.

„Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.”   (1 Kor 12,12)

Rada ma więc zadanie określić rodzaj diakonii (posługi) jakie spełniają działające grupy i wspólnoty w parafii.

Diakonie można podzielić na:

b

– „Baza Danych”

Bardzo ważnym „narzędziem” dla Koordynatora jest  prowadzenie  tzw. „Bazy Danych”  m.in.:

 • Informacje na temat funkcjonowania Grup Parafialnych”, ilość osób zaangażowanych w poszczególne grupy, terminy spotkań, inf. o podejmowanych działaniach charytatywnych;
 • Kalendarza wydarzeńważnych dla parafii, jak i wydarzeń diecezjalnych, ogólnopolskich, działań podejmowanych przez Caritas Diecezji Siedleckiej – jako głównego partnera oraz działań podejmowanych przez  inne fundacje czy organizacje pożytku publicznego;
 • Prowadzenie kartoteki Podopiecznych w parafii;
 • Zbieranie informacji o rodzinach w potrzebie od parafian oraz od Kapłanów, którzy dostrzegają taką potrzebę podczas np.: wizyt duszpasterskich …
 • Kontakty do Darczyńców;
 • Ważne telefony/kontakty…
 • Inne…

– Strony internetowe dla Koordynatorów Dzieł Miłosierdzia

 Kolejnym „narzędziem” ułatwiającym komunikację jest strona internetowa. Umożliwia ona zdalny dostęp do informacji o aktualnych akcjach, kampaniach i innych dziełach podejmowanych przez Caritas Diecezji Siedleckiej dedykowanych do parafii, a także przykłady działań w poszczególnych parafiach.

Strona www dla „Koordynatorów Dzieł Miłosierdzia” pełnić ma kilka ważnych funkcji:

Po pierwsze informacje o ważnych wydarzeniach, akcjach, kampaniach Caritas realizowanych na bieżąco jak również przyporządkowanie działań pod względem kolejnych miesięcy w ciągu bieżącego roku (kalendarz wydarzeń).

Po drugie wspólnego komunikowania się w sprawach, które dotyczą dzieł miłosierdzia na wielu płaszczyznach:

– działania poprzez „CZYN”

– działania poprzez „SŁOWO”

– działania poprzez „MODLITWĘ”

Po trzecie dostęp do niezbędnych dokumentów, regulaminów, załączników potrzebnych w celu realizowania wielu działań i akcji charytatywnych we współpracy z innymi organizacjami /fundacjami /stowarzyszeniami itp.

Strony internetowe dedykowane dla Koordynatorów  Dzieł Miłosierdzia to:

 • Koordynatorzy Dzieł Miłosierdzia (parafialny/diecezjalny)

http://caritas.siedlce.pl/koordynatorzy

E-mailkoordynator.parafie@caritas.pl

Inne polecane strony:

– „Półka Dekanalna” – przekazanie materiałów…

Miejsce z którego Księża Dziekani poszczególnych Dekanatów mogą pobierać materiały szkoleniowo – formacyjne dla Parafialnych Koordynatorów Dzieł Miłosierdzia, bądź osoby posiadające stosowne upoważnienia do ich  pobierania.

– Materiały szkoleniowe i formacyjne

Strona w przygotowaniu

– Inne

Strona w przygotowaniu

3.  „PZC” PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

„PZC”

c

Parafialne Zespoły Caritas świadczą pomoc charytatywną w ramach poszczególnych społeczności parafialnych. W diecezji siedleckiej powołano 24  „PZC” na 247 parafii, natomiast znaczna część to zespoły charytatywne.

Funkcjonują one na zasadach wolontariatu skupiając zarówno młodych jak i starszych członków. Caritas Diecezji Siedleckiej jest

 

jednostką, która nadaje statut, koordynuje i wspomaga pracę Parafialnych Zespołów Caritas. Na zasadach współpracy podejmowane są wspólne akcje, kampanie, zbiórki czy działania formacyjno – szkoleniowe.

Odpowiedzialną osobą za tworzenie nowych „PZC” jest Ksiądz Proboszcz we współpracy z Koordynatorem „Dzieł Miłosierdzia” w p

 

arafii. Powstanie Parafialnego Zespołu Caritas następuje na mocy porozumienia zawartego między Proboszczem parafii, a Dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej. Parafialny Zespół Caritas działa na zasadach i w sposób określony  w „Statucie PZC”.

„PZC” niejednokrotnie dowodzą, że poprzez swoje działania i  zaangażowanie wolontariuszy całym sercem w „Dzieła Miłosierdzia”, często „owoce” ich pracy przekraczają wyobrażenia i możliwości danej parafii, zarówno pod względem organizacyjnym jak i materialnym.  Dzieje się tak ponieważ synergia współdziałania z Bogiem daje zwielokrotnione wyniki.

„PZC” mogą współpracować z innymi organizacjami charytatywnymi, humanitarnymi jednakże należy pamiętać, że „działalność charytatywna Caritas” jest zawsze humanitarna, ale nie każda działalność humanitarna jest charytatywna.

Caritas realizuje zatem testament Chrystusa:

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. (Mt 25, 40)

Szczegóły założenia Parafialnych Zespołów Caritas: …(w przygotowaniu)…

4. PUNKT„POMOCY DORAŹNEJ”

Punkt „Pomocy Doraźnej”

PUNKT „POMOCY DORAŹNEJ”

Punkt „Pomocy Doraźnej” jest podstawowym „narzędziem” pracy Parafialnego Zespołu Caritas. To miejsce, gdzie parafianie mogą uzyskać pomoc doraźną w formie pomocy rzeczowej, żywnościowej czy finansowej w zależności sytuacji i posiadanych środków. Darczyńcy mogą ofiarować dary rzeczowe, np.: ubrania w dobrym stanie, sprawny sprzęt AGD i RTV, środki czystości i inne dary potrzebne w  gospodarstwie domowym. Stworzenie takiego punktu zależy od potrzeb danej parafii, jak również od warunków lokalowych.

Najczęściej punkt „Pomocy Doraźnej” powinien być otwarty raz w tygodniu, bądź częściej jeżeli jest taka potrzeba o stałych godzinach dyżurowania.

Propozycja tworzenia punktów „Pomocy Doraźnej” jest skierowana do wszystkich parafii niezależnie od stopnia zamożności parafian. Miejsce to ma być miejscem nie tylko przyjmowania osób potrzebujących (pod względem potrzeb materialnych), ale także i duchowych. Punkt „Pomocy Doraźnej” jest bardzo ważnym elementem pomocy charytatywne na terenie parafii.

5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH

Potrzeby materialne i finansowe

Aby Koordynator / Parafialny Zespół Caritas mógł udzielać pomocy, musi pozyskiwać środki materialne i fundusze na swoją działalność.

W jaki sposób można pozyskać dobra materialne na terenie własnej parafii:

 • Ofiarność parafian, darczyńców, podczas zbiórek rzeczowych i  finansowych organizowanych na terenie parafii
 • Uczestnictwo w zbiórce do „puszek” podczas indywidualnych akcji prowadzonych w parafii w sytuacjach kryzysowych/ pilnych/ zdarzeniach losowych…
 • Festyny/ aukcje/ bale charytatywne…
 • Część środków pozyskanych ze sprzedaży świec wigilijnych oraz baranków wielkanocnych
 • Jałmużna Wielkopostna – skarbonki „Caritas”
 • Tydzień Miłosierdzia – „Chlebek Miłosierdzia”
 • Współpraca z Caritas Diecezji Siedleckiej i innymi organizacjami i  fundacjami…
 • Aktywność i pomysłowość własnych członków w parafii.

Wszelka pomoc realizowana jest tylko z dobrowolnych składek i darowizn Parafian.

6. REALIZOWANIE ZADAŃ NA POLU PARAFII – PRZYKŁADY

PRZYKŁADY:

REALIZOWANE ZADANIA NA „POLU” PARAFII  –  PRZYKŁADY

STYCZEŃ        

 >>  Pozyskanie nowych Wstawienników Parafialnych …

(propozycja dla osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych …)

 >> Włączenie się w akcje Caritas Diecezji Siedleckiej: „1% od podatku” /”1% z pensji”

LUTY    

>>  XXIII Światowy dzień chorego
>>  IV edycja kampanii „Podaruj Kroplę Miłości”
>>  „Zbiórka do puszek” dla Parafialnych Zespołów Charytatywnych Caritas
>>  Włączenie się w akcje Caritas Diecezji Siedleckiej: „Jałmużna Wielkopostna”

(„Baranki Wielkanocne”/”Skarbonki”)

MARZEC  

>>   Uroczyste obchody Dnia Świętości Życia – duchowa adopcja dziecka poczętego
>>  Włączenie się w zbiórkę żywności Caritas Diecezji Siedleckiej : „Tak Pomagam”/”Torba Miłosierdzia” – dedykowana do mniejszych parafii

KWIECIEŃ

>>  Spotkanie formacyjno – szkoleniowe dla Kapłanów i Koordynatorów
>>  Uroczyste obchody Tygodnia Miłosierdzia
>>  XIII Pielgrzymka pracowników, wolontariuszy dzieł miłosierdzia  Caritas Diecezji  Siedleckiej (Kraków i Łagiewniki)
>>  wydawanie paczek okolicznościowych (z okazji Świąt Wielkiej Nocy)
>>  14.04.2016 – 25 rocznica Caritas Diecezji Siedleckiej

MAJ    

>>  Dzień Matki 

CZERWIEC   

>>  Festyn Rodzinny
>>  Włączenie się w akcje: „Wakacyjna Akcja Caritas” (organizowanie kolonii formacyjno-integracyjnych dla dzieci, wyjazdów, zabaw…)

LIPIEC 

>>   Obchody Dni Młodzieży – lokalne w parafii

SIERPIEŃ    

>>   Nabożeństwo dla chorych, niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych…
>>  Pielgrzymka parafialna do Sanktuariów Maryjnych (piesza/autokarowa)
>>  Włączenie się w kampanię Caritas Diecezji Siedleckiej: „Tornister Pełen

Uśmiechu”

WRZESIEŃ    

>>  Włączenie się w akcje Caritas Diecezji Siedleckiej: „Skrzydła” – program

stypendialny dla dzieci z ubogich rodzin
>>  Światowy Dzień Dobroczynności

PAŹDZIERNIK    

>>  Spotkanie formacyjno – szkoleniowe dla Kapłanów i Koordynatorów

LISTOPAD      

>>  Pielgrzymka dla „Osób Bezdomnych” na Jasną Górę
>>  Włączenie się w kampanię Caritas Diecezji Siedleckiej: „Wigilijne Dzieło Pomocy  Dzieciom”

GRUDZIEŃ    

>>  05.12.2016 – Światowy dzień Wolontariusza
>>  09/10.12.2016 – Włączenie się w zbiórkę żywności Caritas Diecezji Siedleckiej : „Tak Pomagam”/ „Torba miłosierdzia”
>> Wydawanie paczek okolicznościowych (z okazji Świąt Bożego Narodzenia)
>>  „Wigilia” dla Podopiecznych
>>  Podsumowanie i końcowe sprawozdania  z całego roku 2016

7. PROPOZYCJE DODATKOWE DLA PARAFII –PRZYKŁADY

PRZYKŁADY:

 • Włączenie się w inne działania prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej, tj.:  „DRACHMA” , „Podaruj 1% z pensji”, „Forum Pomocy”, „Subkonta”, program stypendialny „SKRZYDŁA”, audycje w Katolickim Radiu Podlasie,  wolontariat, … .
 • Włączenie się w jeszcze trwający program „EMBARGO” – nieodpłatna dystrybucja owoców i warzyw wycofanych z rynku dla osób potrzebujących w parafii.
 • Tworzenia nowych zespołów charytatywnych – „PZC” na terenie parafii, tworzenia  wewnętrznych punktów pomocy doraźnej  i tym samym współpracy z Koordynatorami.
 • Współpracy z innymi organizacjami  pożytku publicznego, czy  fundacjami mając na uwadze wspólne dobro człowieka  w duchu  Kościoła  Katolickiego.
 • Tworzenia nowych grup wsparcia w parafiach, bądź włączenia się w już istniejące tj.: grupy wsparcia dla samotnych ojców i  matek, Anonimowych Alkoholików, Dzieci Dorosłych Alkoholików, osób chcących wyjść z różnych innych uzależnień, wspólnot modlitewnych, różańcowych ….
 • Organizowania świetlic dla dzieci/młodzieży, stołówek, placówek pobytu dziennego dla osób bezdomnych, samotnych, czytelni książki katolickiej, poradnictwa, prowadzenia korepetycji…, a nawet zajęć ruchowych, muzycznych – integrujących parafian …
 • Wolontariatu hospicyjnego, po domach, odwiedziny osób samotnych – starszych…
 • Organizowania indywidualnych akcji pomocowych we własnej parafii, balów charytatywnych, aukcji  – podarowanych i wartościowych przedmiotów, obrazów, pamiątek na dzieła miłosierdzia…
 • Organizowania spotkań formacyjnych – konferencji, dni skupienia,  projekcje filmów katolickich …
 • Pozyskiwania darczyńców/sponsorów z terenu danej parafii…
 • Nowa Ewangelizacja … otwartość na nowe tchnienie  Ducha Świętego…

III. MIŁOSIERNI SŁOWEM:

KONKRETNE PROPOZYCJE JAKIE KIERUJEMY DO PARAFII  TO:

1. Rozważanie „Słowa Bożego”

Pismo Święte

 • organizowanie w parafii spotkań Biblijnych dla wszystkich grup
 • organizowanie w parafii projekcji filmów o tym jak Słowo Boże działa pośród nas, dziś, tu i teraz…
 • Zachęcamy do włączenia się w Dzieło Biblijne Diecezji Siedleckiej:

dzilo-biblijne

 • Rozważanie Słowa Bożego każdego dnia ….

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Książki/artykuły/czasopisma pogłębiające wiarę

 • Gazetka parafialna … 
 • Prasa katolicka …
 • Dzienniczek Siostry Faustyny…
 • Kiermasze książki religijnej …
  • ( prosimy o inf. gdzie takie kiermasze są organizowane…)
 • Stworzenie biblioteczki książki religijnej w parafii… „Kącik Miłosierdzia”
 • Inne pomysły….

book-1659717_960_720

3. Formacja duchowa

 1. Rekolekcje dla parafii  – w poszczególnych Dekanatach/Parafiach (3-5 dni) 
 2. Kursy ewangelizacyjne dla parafii – w poszczególnych Dekanatach/Parafiach (weekend)
 3. Niedziele ewangelizacyjne – w poszczególnych Dekanatach/Parafiach (weekend)

sne-siedlce

 1. Spotkania modlitewne  w parafiach
 2. Wieczory chwały/uwielbienia …

     – Siedlce, przy parafii św. Józefa w każdy ostatni czwartek miesiąca

 1. Koncerty ewangelizacyjne …
 2. Msze Św z modlitwą uzdrowienia /uwolnienia…

     – Siedlce –  Msza św. z modlitwą o uzdrowienia , przy parafii Św. Ducha w każdy czwarty piątek miesiąca o godz. 18.00

     – Skórzec –  Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą w każdą trzecia sobotę miesiąca o godz. 18.00

 1. Konferencje o zagrożeniach duchowych …
 2. Inne działania w jakie bogata jest nasze Diecezji…

Wszelkie propozycje i chęci zaangażowania, współtworzenia i uczestnictwa w proponowanej formacji duchowej prosimy kierować na adres Diecezjalnego Koordynatora Dzieł Miłosierdzia:

koordynatorzy.parafie@caritas.pl

Diecezja Siedlecka posiada bogactwo nowych form ewangelizacyjnych z których mamy możliwość skorzystania i budowania przez to bliższej relacji z Bogiem.

4. Projekcję wartościowych filmów

Publiczne odtwarzanie filmów może się odbywać wyłącznie za zgodą producenta.  Licencje na publiczne korzystanie z filmów są zwykle odpłatne. Innymi słowy, jeżeli w parafii (w domu rekolekcyjnym, ośrodku wypoczynkowym, autokarze itd.) odtwarzamy filmy, to mamy obowiązek uzyskać zezwolenie producenta (licencję) na takie odtwarzanie, a następnie winniśmy (zgodnie z warunkami licencji) rozliczyć się za to z producentem filmu, jego lokalnym dystrybutorem lub organizacją ochrony zbiorowych praw autorskich, która na terenie Polski reprezentuje zbiorczo producentów filmowych. Jedynym odstępem jest określona już przez producenta adnotacja o bezpłatnej licencji na projekcję filmów tzw. „dozwolony użytek”/ „darmowa licencja”.

Polecane filmy:

 • Film „ Cuda Eucharystyczne”
 • Film „Biblio, ojczyzno moja„;
 • Film „Bóg nie umarł” cz. 1 i 2
 • Film „Czy naprawdę wierzysz”
 • Film „ Tajemnica Eucharystii – Catalina Rivas”
 • Film „ Mała Arabka (św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)

5. Świadectwa

„Świadectwa” jest jedna z wielu form zbliżania do Boga. Dlatego dobrze jest zarówno słuchać świadectw jak i dawać je własnym przykładem.

„Świadectwa” to też poznawanie drogi życia jaką przebyło wielu świętych i błogosławionych przed nami. Ich postawa, ofiarność, miłość względem Boga i bliźnich może nam pomóc w otwieraniu się na dzieła miłosierdzia w życiu codziennym.

6. Wywiady/audycje o dziełach miłosierdzia z poszczególnych Dekanatów

 • Modlitwa w Godzinę Miłosierdzia, Koronka do  Bożego Miłosierdzia
 • Transmisja na żywo Koronki do Bożego Miłosierdzia w każdą niedzielę z Łagiewnik godz. 15:00
 • Audycje Caritas – historię osób/rodzin posiadających „subkonto” w Caritas Diecezji Siedleckiej – w każdy 1 czwartek miesiąca.
 • Audycja „Ekspres Miłosierdzia o dziełach realizowanych poprzez poszczególne dekanaty w diecezji siedleckiej…

7. Inne propozycje

Można włączyć się w dzieła już istniejące, tj.:

 • 28 września – „Koronka” na ulicach miasta/miasteczkach/wioskach

 http://www.iskra.info.pl/

 • „Koronka” w hospicjach (1 piątek mies.)
 • „Litania do MB” w więzieniach (1 sobota mies.)
 • „Anioł Pański” w pracy
 • Dyżury „Otwartych drzwi” – Pełnienie dyżurów przez wolontariuszy : posługa kapłanów – w formie pomocy duchowej, specjalistów, psychologów, specjalistów ds. uzależnień….

VI. MIŁOSIERNI MODLITWĄ:

MIŁOSIERNI MODLITWĄ

Wszelkie działania podejmujmy zawsze w duchu modlitwy i wiary w to, że każda modlitwa zostanie wysłuchana jeśli zgodna jest z Wola Bożą. Działania jakie podejmujemy zarówno na polu własnej parafii, jak też w odniesieniu do życia osobistego niech zaczynają się modlitwą i na niej się kończą.

 • Comiesięczne zebrania „Rady Charytatywnej” (I czwartek/I piątek/ I sobota miesiąca)
 • Katechezy na tematy związanie z hasłem danego roku liturgicznego
 • Częsty udział w Eucharystii, bycie w stanie łaski uświęcającej – częsta spowiedź…
 • Udział w formacji duchowej, rekolekcjach, dniach skupienia…
 • Uczestniczenie w pielgrzymkach…
 • Włączenie się/uczestnictwo w nabożeństwach, ważnych wydarzeniach w parafii…

Uwrażliwienie i mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do pełnienia uczynków miłosierdzia poprzez „Modlitwę”

 • Uroczyste obchody świąt związanych z miłosierdziem chrześcijańskim
 • Coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, bądź innych miejsc kultu Bożego
 • Adoracja i Eucharystia w intencji darczyńców, pracowników i wolontariuszy oraz dzieł miłosierdzia …
 • Możliwość przekazania intencji modlitewnych siostrom zakonnym, które ofiarują swoją modlitwę w intencjach przesłanych poprzez stronę internetową, bądź poprzez kontakt osobisty. Siostry Benedyktynki Sakramentki  poprzez modlitwę włączają się  w szerzenie „Dzieł Miłosierdzia”. Taka formę wsparcia modlitewnego możemy rozszerzać włączając w to dzieło nowe zakony z terenu naszej diecezji.
 • Dyżury „Otwartych drzwi” – wolontariat dla Kapłanów
 • „Wystawiennik Dzieł Miłosierdzia” w parafii
 • Inne propozycje…

INTENCJEcar

 


UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY I CIAŁA:

   

7

 

Zapowiedz warsztatów dla koordynatorów – zobacz tutaj!